Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI VÀ NIỆM PHẬT

  DÂNG HƯƠNG
(Thắp 3 cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương cầu nguyện)
Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương ,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác .
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )


TÁN THÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương Vô Thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.
***
QUÁN TƯỞNG
Phật chúng sanh tánh thường rổng lặng
Đạo cảm thông không thể nghỉ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thề nguyện quy y.
***
ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tận hư không , biến pháp giới quá , hiện, vị lai thập phương chư Phật , Tôn pháp , Hiền Thánh Tăng , Thường trụ Tam Bảo. ( 1lạy )
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật , Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát , Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ,Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát , Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát . ( 1lạy )
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật , Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát , Đại Thế Chí Bồ Tát , Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát , Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )
( Quỳ xuống đọc phần kỳ nguyện )


VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI


Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3lần)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3lần)
Con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi , con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay .Những tội con đã tạo do bởi vô tình hay cố ý gây hại , sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình .Những tội do bởi Tham , Sân , Si , do Ngã Mạn , Vô Minh che lấp.
Từ nay , mổi ngày con xin kiểm soát tư tưởng , hành động để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.
Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối . Xin chư Phật mười phương , Chư Bồ Tát , Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con . (1 lạy)


KHI MUỐN CẦU AN THÌ ĐỌC THÊM :


Con nguyện cho .......( tên ), cùng cha mẹ,anh em ,thân bằng quyến thuộc ,cùng hết thảy chúng sanh đều được an lành trong ánh quang minh của chư Phật. Lại nguyện Tam Bảo gia hộ cho chúng con nghiệp chướng tiêu trừ , tinh tấn tu học ,sau khi mãn báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới . ( 1 lạy )
KHI MUỐN CẦU SIÊU THÌ ĐỌC THÊM :
Con nguyện cầu siêu cho.....( tên ),cùng cửu huyền thất tổ , cha mẹ, anh em ,thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đều đựợc nghiệp chướng tiêu trừ, nhất tâm niệm Phật, được đức Phật A Mi Đà tiếp dẩn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới (1lạy ).


KHI BỆNH TẬT BỆNH NAN Y THÌ ĐỌC THÊM :


Con xin sám hối mọi tội lỗi con đã gây tạo , tổn hại đến các chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp .Cầu xin quý vị hoá giải oán thù giữa con và quý vị .Nay con xin đem công đức sám hối Lễ Phật , Niệm Phật ( in kinh ấn tống , phóng sanh , làm phước ...) hồi hướng đến các oan gia trái chủ trong thân con .Nguyện quý vị cùng con tinh tấn tu hành , nhất tâm niệm Phật , sau khi mãn báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới .(1 lạy )
( lưu ý : Khi lễ Phật sám hối , nên hướng tâm đến chổ thân bị bệnh ,lòng chí thành tha thiết mà hành trì ).


LỄ PHẬT SÁM HỐI :


TÁN THÁN PHẬT
Mi Đà thân phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.
Ánh sáng toả hình năm núi lớn ,
Mắt trong tợ nuớc bốn nguồn khơi.
Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức ,
Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi.
Bốn tám lời nguyện mong độ chúng ,
Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật


CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT (30 Phút - 1giờ .....tuỳ vào khả năng mà sắp xếp cho phù hợp )
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần )
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ( 3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ( 3lần).
***
Đệ tử kính lạy ,
Đức Phật Thích Ca ,
Phật A Mi Đà
Mười Phương chư Phật,
Vô thượng Phật Pháp ,
Cùng Thánh Hiền Tăng,,
Đệ tử lâu đời lâu kiếp ,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng ,
Si mê lầm lạc ,
Ngày nay nhờ Phật ,
Biết sự lỗi lầm ,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành ,
Ngửa trông ơn Phật,
Từ bi gia hộ,
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập.
Pháp phật nhiệm mầu ,
Để mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí huệ sáng suốt,
Thần thông tự tại ,
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng ,
Cha mẹ anh em ,
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
***
12 LỜI NGUYỆN NIỆM PHẬT


1. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Hôm nay và mãi mãi.
2. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Cho trí sáng tâm khai.
3. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Sống an vui tự tại.
4. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Không ác ý với ai.
5. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Luôn nói lời từ ái.
6. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Không gây khổ cho ai.
7. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Hằng trì trai giữ giới.
8. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Luôn nhẫn nại khoan dung.
9. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Sắc tài không đắm nhiễm.
10. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Trừ phiền não trái oan.
11. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Trải lòng thương muôn loại.
12. Kính lạy Phật Mi-Đà,
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Chí vãng sinh không phai.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Pháp Giới Tạng Thân A Mi Đà Phật ( 3lần)
***


HỒI HƯỚNG
Niệm Phật , Sám hối công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sanh pháp giới bao la
Đều về Cực Lạc Mi Đà Tây thiên
Nguyện tiêu ba chướng não phiền .
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha
Nguyện sanh tịnh độ Mi Đà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sanh
Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo bến bờ an vui.
***


PHỤC NGUYỆN


Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật Liên Toà Chứng Minh.
Phục nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy , pháp luân thường chuyển ,phong đều vũ thuận ,quốc thái dân an , thế giới hoà bình chúng sanh an lạc . Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng , dưới cứu khổ ba đường , xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp , cũng như hiện tại ,hữu hình và vô hình , nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm, hết một báo thân này , sanh qua cõi Cực Lạc.
Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Mi Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang , gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung , thân không tật bệnh , tâm không hôn mê ,nhất tâm niệm Phật , Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc .
Đệ tử chúng con nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thuỳ từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang , gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc ,tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng , phước huệ trang nghiêm , xuân đa các khánh ,hạ bảo bình an , thu tống tam tai , đông nghinh bách phúc , một hậu đắc Mi Đà thọ ký.
Đệ tử chúng con nguyện đức Phật Mi Đà thuỳ từ phóng ngọc hào quang , tiếp dẩn chư huơng linh Cửu huyền thất tổ , thập nhị loại cô hồn , ngạ quỷ hà sa , hữu vị vô danh , hữu danh vô vị , nam nữ thương vong , lai đáo Phật tiền , thính pháp văn kinh , tốc xả mê đồ , siêu sanh tịnh độ.
Phổ nguyện âm siêu dương thới , pháp giới chúng sanh , tình dữ vô tình , đồng sanh Cực Lạc , đồng kiến Di Đà .Đồng ngộ Vô Sanh , đồng thành Phật đạo.


NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
***
TAM QUY Y
* Tự quy y Phật , đương nguyện chúng sanh , thệ giải đại đạo , phát vô thượng tâm
( 1lạy ).
* Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng , trí huệ như hải .(1 lạy ).
* Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng sanh , thống lý đại chúng , nhất thiết vô ngại .( 1lạy ).
* Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo .


NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT 

 

 
Back to Top