Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
Nếu Gặp Kẻ Hủy Báng, Thì Nói Rõ Quả Báo Không Lưỡi, Miệng Lở.

  (Nếu gặp kẻ hủy báng, thì nói rõ quả báo không lưỡi, miệng lở.)
Khẩu nghiệp có bốn loại, đặc biệt nêu lên “nói lời thô ác”. Phía sau “hủy báng” bao gồm “nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói thêu dệt” trong ấy. Hủy báng, đặc biệt là hủy báng Phật pháp, nhưng chư vị nên biết hiện nay hơn phân nữa xã hội cho rằng Phật giáo là tôn giáo, tôn giáo là mê tín, trong hết thảy tôn giáo thì Phật giáo là mê tín nhất, thuộc về hạng thấp nhất.

 

Tại sao vậy? Tôn giáo hạng cao chỉ có một vị Thần, duy nhất chỉ có một Chân Thần, [họ cho rằng] Phật giáo là Đa Thần Giáo, đạo nhiều thần, cái gì cũng lạy, nên cho rằng là tôn giáo hạng thấp, chẳng ai coi trọng. Do đó làm cho quảng đại quần chúng trong xã hội hủy báng, họ tạo nghiệp này dễ sợ lắm. Họ hủy báng như vậy, chúng ta có thể trách họ chăng? Chẳng thể, phải trách chúng ta, chúng ta chẳng giải thích rõ ràng, chẳng giảng minh bạch, làm cho họ hiểu lầm. Thế nên khi chúng ta gặp người hủy báng Phật pháp thì phải quay lại trách chính
mình, chẳng thể trách họ. Họ chẳng tìm hiểu rõ, chẳng hiểu chân tướng
sự thật, chúng ta có trách nhiệm. Nhưng sự hủy báng của họ chắc chắn
sẽ có quả báo, chúng ta phải giúp họ sám hối, nhận thức Phật giáo, nhận
thức Đại Thừa. Như trong lịch sử có ghi Thiên Thân Bồ Tát lúc bắt đầu
học Tiểu Thừa, hủy báng Đại Thừa, sau này anh của Ngài là Vô Trước
Bồ Tát giảng giải cho Ngài hiểu rõ, Ngài bèn sám hối, phát nguyện cắt
lưỡi của mình. Anh Ngài nói: “Không cần, trước kia em dùng lưỡi này
hủy báng Đại Thừa, bây giờ hãy dùng lưỡi này để tán thán Đại Thừa,
như vậy có phải tốt hơn không!”. Cho nên kể từ đó Ngài bèn tán thán
Đại Thừa, tuyên dương Đại Thừa, đây là pháp môn sám hối, sửa đổi
thành mới nên Ngài được độ. Chúng ta phải cứu độ những chúng sanh
tạo khẩu nghiệp này, chẳng có chi khác ngoài việc dốc hết tâm lực để
tuyên dương Đại Thừa, giúp cho họ nhận thức rõ ràng bộ mặt [ý nghĩa]
chân chánh của Phật pháp, làm cho họ quay trở lại, không những không
hủy báng mà còn tán thán.
(Trích Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký -Chủ giảng: Hòa thượng Tịnh Không. Quyển Thượng .Phẩm Thứ Tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh ở Cõi Diêm Phù - Tập 13-Tr - 325-326)

 
Back to Top