Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK

Oai nghi- nghi thức

SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

  Đệ tử hôm nay quỳ trước điện,
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,
Đã bao phen sanh tử dập dồn,
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,

Sám Mười Phương

 Mười phương chư Phật ba đời
Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh
Sen vàng chín phẩm sẵn dành
Oai linh đức cả đã dành vô biên

Phát nguyện (Sám Nhất Tâm)

Nhất tâm quy mạng Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Nguyện dùng quang minh thanh tịnh chiếu đến con, dùng thệ nguyện từ bi nhiếp độ con. Con nay chánh niệm, xưng danh Như Lai, vì đạo Bồ Đề, cầu sanh Tịnh Độ.

NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI VÀ NIỆM PHẬT

  DÂNG HƯƠNG
(Thắp 3 cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương cầu nguyện)
Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương ,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo

SÁM MƯỜI PHƯƠNG

 Mười phương chư Phật ba đời
Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh
Sen vàng chín phẩm sẵn dành
Oai linh đức cả đã dành vô biên

Kệ Khai Chuỗi

  Tay lần trăm tám hột châu,
Dứt trừ tội lỗi, buồn rầu tiêu tan,

SÁM CẦU AN

  Con quỳ lạy Phật chứng minh
Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền
Cầu cho tính chủ hiện tiền
Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa.

Cúi Đầu Làm Lễ Bổn Sư

 Cúi đầu làm lễ Bổn sư,
Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai.
Lại cầu Quan Âm Như lai,
Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sinh.

Sám Văn 12 Đại Nguyện Dược Sư

 
- Nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật
Thân tướng tôi sáng thật tự nhiên
Khắp cùng thế giới vô biên
Ba mươi hai tướng trang nghiêm thân mình
Tám mươi vẻ đẹp tùy hình
Hiện danh, thân tướng, chúng sanh thảy đồng.

Back to Top