Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK

Khai thị niệm phật

 
- Pháp môn Tịnh Độ không chi chi lạ kỳ đặc biệt, yếu điểm chỉ là tin sâu, nguyện thiết và gắng sức thật hành mà thôi. Phật dạy: "Nếu người nào chuyên niệm A Di Đà, chính là Vô thượng thâm diệu thiền". Trí Giả đại sư bảo: "Niệm Phật tam muội là vua trong các môn tam muội". Tổ Vân Thê cũng nói: "Một câu A Di Đà Phật bao trùm tám giáo, tròn nhiếp năm tông". (Đại sư Ngẫu Ích)
 
- Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật (Triệt Ngộ đại sư)

- Đời tương lai Kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng Từ bi thương xót, riêng lưu trụ Kinh này (Vô Lượng Thọ Kinh) trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp Kinh này, tùy ý sở nguyện, đều được đắc độ. (Kinh Vô Lượng Thọ)

 

Ta cứ niệm một câu A Di Đà Phật tới cùng, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thả chiếc bè Từ trở lại, thành Bồ Tát, thành Phật đến độ hết thảy chúng sanh, có phải là tiêu cực hay không? Có phải là Tiểu Thừa hay không? Người thế gian chẳng thấy chuyện này! Nay chúng ta nghe những lời lẽ đó, tâm chính mình bị dao động thì nói cách khác: Ba món Tín, Nguyện, Hạnh của quý vị đều chưa thể trông cậy được! Đó là chướng ngại. Nay chúng ta chỉ cần quét sạch những chướng ngại ấy, nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật. Đừng nói là pháp thế gian chẳng thể chướng ngại được, hết thảy xuất thế gian Phật pháp cũng chẳng thể chướng ngại được. Quý vị nói Thiền hay, chúng tôi rất cung kính, Thiền hay lắm! [Quý vị nói] Giáo hay, [tôi cũng tán thán] Giáo cũng khá lắm. Mật Tông cũng hay, thứ gì cũng đều hay. “Quý vị học pháp của quý vị, tôi học pháp của tôi, tôi tuyệt đối chẳng bị lay động!” Đó là diệt trừ chướng ngại, tâm quý vị thật sự định, như vậy thì mới chắc chắn thành tựu. Do đó, bí quyết niệm Phật là “quyết định chẳng hoài nghi, chẳng gián đoạn, không xen tạp”, há lẽ nào chẳng thành công?
(PS.Tịnh Không)

Sớm tối chuyên tâm lễ Phật như người (làm quan) đi chầu vua không dám sai sót. Còn như người niệm Phật thì phải:
* Miệng niệm Phật, tâm phải tưởng Phật,
* Tâm và miệng đều hợp nhau,
* Phát lòng chí thành, trân trọng,
* Tin chắc (nơi lời Phật dạy về pháp môn Tịnh-độ) đừng có nghi ngờ.
* Mỗi ngày đều phải siêng năng chớ đừng nên biếng trễ.
Thì chắc chắn là sẽ thành tựu được môn Niệm Phật tam muội. Chừng đó lo gì không được vãng sanh.
(Từ Chiếu đại sư )
 

 

- Trong đời Mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi. (Kinh Đại Tập)

- Vì sao chúng ta niệm Phật mà không thể vãng sanh? Dựa trên lý mà nói pháp môn Tịnh Độ là nhờ Phật lực của Phật A Di Đà cứu giúp, thì bảo đảm vãng sanh một trăm phần trăm, nhưng vì sao thấy người niệm Phật hiện nay rất nhiều, nhưng người chân thật có thể vãng sanh thì lại rất là ít vậy? Đây là một vấn đề rất quan trọng, mỗi một người niệm Phật phải nghiêm túc đối với việc này, nhất định không được xem thường! Ngày nay chúng ta niệm Phật không cách gì vãng sanh, then chốt là ở “không có Tín Nguyện, hoài nghi bất an, sợ chết, vốn không cầu vãng sanh”. Người niệm Phật ngày nay niệm Phật, chỉ là cầu bảo hộ, cầu tiền của, cầu công danh, cầu bình an, cầu thuận lợi, cầu tiêu tai, cầu khỏi nạn, cầu trị bệnh, cầu sống lâu, cầu tất cả lợi ích của thế gian, nhưng tuyệt đối lại không cầu vãng sanh Tây Phương! (Thiện Đạo Đại Sư)


 

 

Bước đầu học phật

25 LỜI DẠY THÁNH HIỀN LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN 25 LỜI DẠY THÁNH HIỀN LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

  1. Yêu quý hết thảy muôn loài "Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu; đây là chân lý muôn đời." 2. Con không là những gì con nói mà là những gì con làm. "Một người không thể gọi là khôn ...

 

Pháp ngữ

Cái Khổ ở Địa Ngục A Tỳ Vượt Trội gấp Mười Ngàn Lần Địa Ngục Lớn Cái Khổ ở Địa Ngục A Tỳ Vượt Trội gấp Mười Ngàn Lần Địa Ngục Lớn

  Kinh Chánh Pháp Niệm nói cái khổ ở địa ngục A Tỳ vượt trội gấp mười ngàn lần địa ngục lớn. Trong kinh chúng ta thường nói đến tám địa ngục lạnh, tám địa ngục nóng, mười tám tầng địa ngục, [so ra thì] ...

 

Pháp âm

TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3) TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3)

  Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại động loạn này, nhất định phải nhận thức rõ ràng: “Nhà Phật thường nói: ‘Muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân’”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này; sau ...

 

Tịnh độ

Liên Tông Thập Tam Tổ: Đại Sư Ấn Quang Liên Tông Thập Tam Tổ: Đại Sư Ấn Quang

  Ấn Quang Đại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối đời nhà Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Hiệp Tây. Thuở bé ngài học Nho, lớn lên lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách ...

 

Phật giáo quan

Rồi Tất Cả Cũng Sẽ Chết, Giận Nhau Để Làm Gì? Rồi Tất Cả Cũng Sẽ Chết, Giận Nhau Để Làm Gì?

 Cuộc đời chỉ là cái bóng di động, một diễn viên tồi, vinh váo, cáu kỉnh những giờ diễn của anh trên sân khấu và rồi không còn ai nhắc đến nữa. Ðó là câu chuyện do thằng ngu kể, tràn ngập âm thanh, thác ...

 
Back to Top